Engobe SE-05

Engobe SE-05. Engobe witte klei KL 51 met 10% Fritte loodbisilicaat met oxiden of kleurpigment aangebracht op leerharde tegel. GB op 1060 gr C.

Serie	Nummer	Samenstelling	Kleur
			
5	1210	E Zr.5	    wit
5	1211	E Co.3	    blauw
5	1212	E Cu.3	    groen
5	1213	E Fe.8	    rood
5	1214	E Il.10	    bruin
5	1215	E Mn.6	    grijs
5	1216	E Ni.4	    grijs
5	1217	E Ru.10	    creme
5	1218	E Sn.10	    wit
5	1219	E Ti.10	    wit
5	1220	E V.10	    geel
5	1221	M25054.8	blauw
5	1222	M25090.8	zwart
5	1223	M25100.8	groen
5	1224	M25152.5	blauw
5	1225	M25185.10	rood
5	1226	E Cr2O3.1	grijs
5	1227	E Cr2O3.3	grijs
5	1228	E Cr2O3.5	groen
5	1229	E Cr2O3.7	grijs
5	1230	E Cr2O3.10	grijs